Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely Pintaurakoitsijat ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterissä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Pintaurakoitsijat ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Pintaurakoitsijat ry (jäljempänä Pintaurakoitsijat) (osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki, p. 040 596 8089)

Rekisterin yhteyshenkilö on Jukka Koivisto (Enable JavaScript to view.)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • Pintaurakoitsijoiden jäsenyritysten ja sidosryhmien viestinnän hoitamiseen
  • Pintaurakoitsijoiden yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  • Pintaurakoitsijoiden tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Pintaurakoitsijoihin joko jäsenyrityksen yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Pintaurakoitsijoiden jäsenyritysten henkilöiden tietoja sekä Pintaurakoitsijoiden toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat eteenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Pintaurakoitsijoiden jäsenyritysten henkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään.

Sidosryhmien tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi sidosryhmien verkkosivuja sekä Pintaurakoitsijoiden kotisivujen uutiskirjeen tilauslomaketta ja yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Oikeus tehdä valitus tieto-suojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.